Všeobecné obchodní a dodací podmínky TWIN Production s.r.o.

 

1.  Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi společností TWIN Production s.r.o., Lomená 98/6, 69618 Lužice , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, v oddíle C, vložce 48495, IČO 26962039, DIČ CZ26962039 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou). Byla-li sjednána rámcová smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, upravuje tento smluvní vztah mezi oběma stranami. Přílohy rámcové smlouvy jsou její nedílnou součástí a ustanovení v nich jsou nadřazené standardním obchodním podmínkám.

 

2.  Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů, dárků bez potisku nebo s potiskem a kosmetických vzorků TWINPACK (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

 

3.  Kupní cena zboží a služeb

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, webových stránkách, nabídkách či katalozích (dále jen „nabídka“) prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služby pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží v ČR, SR a ostatních zemích EU i mimo ni.

Cena dopravy v ČR, SR, ostatních zemích EU i mimo ni se sjednává v cenové kalkulaci v následné písemné objednávce nebo kupní smlouvě.  

 

4.  Dodací lhůta

4.1. Dodací lhůta je stanovena v kalkulaci, písemné objednávce nebo kupní smlouvě dle náročnosti konkrétní zakázky. V případě definice dodací lhůty ve dnech vždy hovoříme o dnech pracovních, tedy bez víkendů a svátků.

Lhůta dodání začíná dnem schválení zakázky kupujícím, tj. odsouhlasením grafických návrhů do výroby formou potvrzené objednávky, případně odsouhlasením vzorku a současně dnem, kdy je sjednaná záloha připsána na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení termínu dodání v období od října do prosince a od ledna do února z důvodu nadměrného vytížení výrobních kapacit a plánovaných odstávek.

4.2. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena zboží dle dohody s obchodním zástupcem. Expresním dodáním vznikají náklady, které budou kupujícímu předloženy ke schválení.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Kupující po dohodě uvede v objednávce některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:

• osobní převzetí v Olomouci, ulice Dobrovského 31
• smluvní balíková přeprava (PPL, GLS…),
• smluvní paletová přeprava (DHL, TOPTRANS,GEIS, Raben…),
• individuální rozvoz ke kupujícímu (doprava je účtována i v případě podpisu rámcové dohody částkou 15 Kč/km).

5.2. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant formou zvláštní položky ve faktuře.

5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.4. Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání či že bylo odesláno.

 

6.  Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, jakož i dohodnutých přirážek a DPH. Plátci daně z ostatních zemí EU DPH nehradí.

6.2. Kupující po dohodě uvede v objednávce některou z následujících podmínek způsobu úhrady:

a) faktura se splatností 10 dnů od dodání zboží,
b) 100 % záloha vč. DPH předem,
c) 50 % záloha + 50 % na fakturu se splatností 7 dnů vystavenou v den expedice.

6.3. Překročí-li kupní cena objednaného zboží či služeb částku 30 000 Kč bez DPH, je možné zvolit pouze variantu 6.2 c), pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

6.4. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

7.  Smluvní pokuty

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

 

8.  Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající i kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy nebo v případech stanovených občanským zákoníkem v souladu s § 1829 až § 1837

8.2. Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu v České republice dostupné. Za vyšší moc se považuje zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava, epidemie či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o přibližném náhradním termínu plnění (dále jen „náhradní termín“) nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. V případě, že pro kupujícího bude náhradní termín dodání neakceptovatelný, je oprávněn od smlouvy odstoupit; odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je však možné teprve poté, co byla kupujícím prodávajícímu poskytnuta dodatečná lhůta pro dodání zboží v délce minimálně 60 dnů od původně sjednaného termínu dodání. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je však kupující povinen uhradit prodávajícímu doposud vzniklé náklady na výrobu nebo dopravu zboží.

8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, poplatku za uskladnění 50 Kč/kalendářní den a nárok na úhradu nákladů prodávajícího související s výrobou nebo s dodáním zboží ani žádný nárok prodávajícího na náhradu škody.
 

9.  Jiná ustanovení

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 100 Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Fotografie produktů v prezentacích TWIN Production s.r.o. se mohou mírně lišit od skutečného provedení produktů.

9.3. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě, nejlépe ve formátech: EPS, AI, PDF (vše ve křivkách). U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v barevnosti zakázkově vyráběných předmětů ±5 – 10 % v závislosti na objemu zakázky.

9.4. Prodávající upozorňuje na možný rozdíl mezi objednaným a dodaným množstvím u produktu

Kapesníky CLASSIC minimal a TWINPACK, který může být max. + - 10%. Tento rozdíl je způsoben technologií výroby.

Případný dotisk lze realizovat jako novou zakázku. Prodávající si dále vyhrazujeme právo na malé barevné odchylky způsobené technologií digitálního tisku. Také je nutné počítat s pohybem folie při balení výrobku. Tento pohyb je dán technologií výrobya nelze jej úplně vyloučit. Toto platí zvláště u grafik s ostrou změnou motivu,barvy a pod. Tolerance ve svislé i vodorovné ose mohou být +/- 1 - 2 mm !!

9.5. Kupující prohlašuje, že má oprávnění používat ochrannou známku, která může být součástí požadovaného brandingu, a plně zodpovídá také za oprávnění nakládat s dalšími předměty duševního vlastnictví, které požaduje zapracovat do své zakázky. Prodávající neodpovídá za neoprávněné použití díla duševního vlastnictví ani ochranné známky, které mu dodal kupující ke zpracování zakázky. Kupující ve smyslu ust. § 2890 občanského zákoníku okamžikem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím slibuje a zavazuje se, že nahradí prodávajícímu škodu, vznikne-li mu jeho činností dle uzavřené kupní smlouvy v souvislosti s nepravdivostí prohlášení kupujícího uvedeného ve větě první tohoto ustanovení (slib odškodnění kupujícího), zejména pokud třetí subjekt uplatní vůči prodávajícímu jakékoliv nároky ze zásahu do práva duševního vlastnictví v souvislosti s výrobou a šířením zboží, jehož dodání si kupující u prodávajícího objednal. Za okamžik doručení slibu prodávajícímu považují smluvní strany okamžik uzavření smlouvy. Kupující, zejména prodávajícímu, slibuje a zavazuje se, že uhradí prodávajícímu škodu ve výši odpovídající povinnosti prodávajícího uhradit oprávněným subjektům náhradu škody, vydat bezdůvodného obohacení a další nároky v souvislosti se zásahem prodávajícího do práva autorského, v souvislosti s porušením práv k ochranné známce prodávajícím nebo k průmyslovému vzoru, popř. jakýkoliv jiný nárok z práv průmyslového vlastnictví nebo z autorského práva.

9.6. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení uvedená v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

9.7. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 2 měsíců.

9.8. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Termín odstranění vady je závislý na konkrétním způsobu vypořádání, obvykle do 2 měsíců. V případě náhradního plnění či opakované výroby je termín plnění sdělen obchodníkem TWIN Production s.r.o. v závislosti na výrobních kapacitách a dalších okolnostech.

9.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.10. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za škody vzniklé neodbornou instalací a manipulací s dodaným zbožím.

9.11. Uplatnění reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího a který je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

9.12. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.13. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

9.14. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 50 Kč za každý kalendářní den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 10. den.

9.15. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Množstevní rozdíly musí být prodávajícímu oznámeny do 3 pracovních dnů od prokazatelného převzetí zakázky.

Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5 %.

9.16. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem. Na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se neaplikuje zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl. občanského zákoníku). Ujednání o smluvních pokutách dle této smlouvy nemá na povinnost kupujícího k náhradě škody žádný vliv.

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v nabídkách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

10.3. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.4. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.5. Případné spory vzniklé na základě těchto PODMÍNEK nebo v souvislosti s nimi, zejména spory z kupních smluv, se prodávající a kupující dohodli řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vyřešení sporu dohodou, jsou k rozhodování sporů příslušné obecné soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem k jeho rozhodnutí je Okresní soud v Olomouci a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je k rozhodnutí sporu příslušný Krajský soud v Olomouci.

 

Chcete být stále v obraze?

Zaujaly vás naše produkty, ale v současné době neuvažujete o jejich objednání? Nevadí, chcete-li s námi zůstat v kontaktu a vědět, co je u nás nového, stačí vyplnit vaši emailovou adresu níže a my vám budeme posílat naše newslettery, díky kterým už vám nic neuteče a budete vědět o všem, co u nás chystáme.


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních informací. Více zde.
© 2024 TWIN PRODUCTION s.r.o. | whitewolf.cz